Gamle Nyheder 2017

GAMLE NYHEDER 2017

Kystnære havvindmøller
Presseinfo
Giv din mening til kende
29.10.2017


Forbrugervalg 2017

Husk at gøre din indflydelse gældende ved at rekvirere stemmesedler og stemme til forbrugervalget:

 https://www.rsforsyning.dk/vaerd-at-vide/forbrugervalg-2017

Kandidat Thue Amstrup er formand for sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit.
19.10.2017


Idékatalog til udvikling omkring Sydmolen:
Den blå legeplads, Hvide Sande
Kunstigt surfrev og surfaktivitetsplads
Bemærkninger til temaplanstrategi
Link til ‘Den blå legeplads, Hvide Sande’
22.07.2017


Referater fra generalforsamlingen
se under fanen Generalforsamling
eller læs her Grundejerforeningen   Vejlauget Som hundeejer SKAL du kende denne nye regel
eller læs her
25.05.2017


Referater fra klitsyn i Årgab den 11. maj 2017:
Skovfoged Sven Wodschows referat

Knud Kølbæks referat
20.05.2017


Sådan ser min postkasse ud, for jeg har betalt kontingent
08.04.2017


Kystsikring 2017
Både KDI, kommunen og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen er orienteret om, at vi ønsker hård kystsikring.
05.03.2017


Hvide Sande som EUROPAS sejeste udendørsdestination –
Vær med med DINE ideer!

Torsdag den 9 marts kl. 17.00 – 20.00
28.02.2017


Fiberbredbånd:

Tidsplanen for Årgab Nord er perioden fra den 20.-3. til den 30.-4.
(uge 12 til 19 begge incl.)
Kortbilag Årgab Syd Tidsplanen for Årgab Syd er perioden fra den 20.-3. til den  12.-5.
( uge 12 til 19 begge incl.)
Kortbilag Årgab Nord  Årgab Syd er Tingodden og Årgab Nord er Mettes Bjerg til og med Karen Brands Vej.
Se vedhæftede kortbilag
28.02.2017


Stop Vesterhav Syd
Møllerne forventes placeret ca. 4,5 km fra kysten på en strækning fra ca. 1 km nord for slusen i Hvide Sande til Søndervig.
De 4,5 km er ved Hvide Sande og fordeler sig forskelligt i området. Grundejerforeningen kan/vil ikke vejlede m. h. t. evt. indbetaling af depositum på 4000 kr. jf. nedenstående link.
Evt. spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesmedlem Erik Rasmussen tlf. 42323477,
mail: er.sejs@gmail.com
Stop Vesterhav Syd
20.02.2017


Omkørsel
På grund af spildevandskloakering på Jennelsvej
er der omkørsel via Karen Brandsvej.
Gravearbejdet starter i uge 8 og forventes færdigt til påske.
17.02.2017


Status for fibernet
09.02.2017


Opsigelse af rabataftale med Optimera.
Nyt  Optimera fastpriskoncept indføres

24.01.2017


Informationsmøde om kystnære vindmøller Vesterhav Syd
Mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00 i
Holmsland Idræts-og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster
22.01.2017


Fibernet
Der vil blive udlagt fibernet i løbet af året, hvilket naturligvis vil medføre en del gravearbejde.
Dette blot til orientering for alle medlemmer, da de tilmeldte får ordrebekræftelse.
17
.01.2017


Manus til klage
Manus til klage til brug for Grundejerforeningen, samt øvrige, som måtte være enig i teksten.
10.01.2017


Orientering om kystnære vindmøller
Havmøllepark Vesterhav Syd
Tilladelse til opførelse af havmølleparker samt klagevejledning
Klage sendes til Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
e-mail ekn@ekn.dk
Hjemmeside www.ekn.dk
06.01.2017


Status for fibernet
20
.12.2016


Kom af med asbest og eternit
02.12.2016


Klipning af levende hegn langs vej


Cykelsti langs landevejen
Grundejerne langs landevejen skal være opmærksomme på, at der etableres drænrør under cykelstien til vandløb, så de ikke senere får oversvømmelse på grundene.
30.10.2016


Orintereing om mulighed for fibernet til Grundejerforningen Årgab af 1976

Waoo Fritid Fibernet – få fremtidssikret Internet og TV (opdateret 17.11.2016)
Bestilling af Waoo Internet (opdateret 17.11.2016)
26.09.2016


Forslag til udpegning af §3-vandløb (rev. 27.3.2017)
08.09.2016


Hanne (klitfoged) vil i sep/okt udlægge kvas/gran i vindhullerne fra vestsiden af klitterne mellem/ved nedgange 30 og 31.
02.09.2016


Høring om større sommerhuse i ikke lokalplanlagte sommerhusområder

Kort over området

Da Grundejerforeningens indsigelse kun tæller som én, opfordres I alle til at gøre indsigelse mod planen om sommerhuse på op til 180 m2.
LInk til RKSKs hjemmeside vedr. kommunens høring om større sommerhuse
http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2016/august/hoering-om-stoerre-sommerhuse-i-ikke-lokalplanlagte-sommerhusomraader LInk til RKSKs mere detaljerede kort over lokalplaner, kommuneplaner m. m.
Bemærk, at områderne i spil er mærket 58so001.
Tast på plus for at forstørre området.
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2/#/3292
01.09.2016


Referat af klitsyn den 11.05.2016
13.05.2016


Rabat til grundejerforeningens medlemmer hos OPTIMERA
04.05.2016


Brev til Teknik- og Miljøudvalget ang. forhøjelse af bebyggelsesprocenten
Forslag til generalforsamlingen af Lise Marie Thomsen

04.04.2016


Stierne 28, 29 og 30 nedlægges på grund af nedstyrtningsfare.
Politimyndigheden er underrettet.
24
.03.2016


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens svar på Grundejerforeningens henvendelse om kystbeskyttelse.
27.01.2016


Udskiftning af elmålere
RAH har netop meddelt, at man er startet med udskiftningen af elmålere ved Hegnet i syd og regner med at nå op til Hvide Sande i slutningen af marts 2016.
09.12.2015