Nyheder

Forslag til generalforsamlingen d. 13.5.2023 fra Knud Kølbæk.

marts 19, 2023

Jeg har tidligere sendt forslag vedr. Pkt. 5.2 og sender det hermed igen med en lille udvidelse:(samarbejde/åbenhed)

Visioner/arbejdsdrøftelser: “Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere “brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden. Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning” 

Som der står nævnt ovenfor, vil jeg umiddelbart efter/i forlængelse af formandens beretning komme med et oplæg til drøftelse om emner som samarbejde, troværdighed, loyalitet, åbenhed m.m. da jeg mener disse begreber er essentielle ifm. bestyrelsesarbejde og kommunikation mellem bestyrelse og øvrige medlemmer i grundejerforeningen.

Da der er lang tid til tidsfristen for forslag, går jeg ud fra, at jeg indtil videre er den eneste, som har et forslag. Jeg beder derfor som anført, om at få ordet umiddelbart efter formandens beretning.

Vil formanden bekræfte modtagelsen af mit forslag, samt at ovenstående bliver bekendtgjort for grundejerforeningens medlemmer.

Kort gennemgang af dræningsprojektet , jf. vedhæftede.

Hermed følgende forslag til vedtægtsændringer

Grundejerforeningen:

Til § 3 formål tilføjes det med rødt markerede:

At varetage medlemmernes fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og private og statslige virksomheder. At foranledige at stier / stiger til havet etableres og vedligeholdes. At yde lån til Vejlauget med henblik på at opfylde Vejlaugets formålsbestemmelser. At der skabes et godt miljø for sommerhusejere, samt at vi arbejder for at beskytte naturen.

Vejlauget:

§ 2 formål (Sidste sætning i nuværende vedtægter slettes, såfremt kommunen ikke længere deltager i vedligeholdelse af Tingodden).

Vejlaugets formål er med relevante/hensigtsmæssige midler, fx grus og afvanding at vedligeholde Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg og de andre tilsluttede veje, så de altid fremtræder i en vedligeholdt stand. Bla. etablerer og vedligeholder Vejlauget nødvendige vejunderføringer, dog finansieres vejunderføringer i private indkørsler kun med 50%.

Forslag om overførsel af penge fra GF til Vejlauget

Under betingelse af vedtagelse af lån fra GF til Vejlauget foreslår vi, at når tid er, overføres 250.000 – 300.000 kr. fra GF til Vejlauget. Lånet tilbagebetales over 10 år med en rente på ca. 3 % p. a. Årlig ydelse ved lån på 300.000 kr. er 35.169 kr.

Ikke bindende/vejledende afstemning

Der foretages en ikke bindende/vejledende afstemning om vedhæftede forslag til finansiering af dræningsprojektet.

Bemærk at tallene er foreløbige, da inflation, priser m. m. varierer meget i disse tider.

Vedtægtsændring Grundejerforeningen

§ 4 stk. 6 ændres, til: (Bemærk at nedenstående ændring er under betingelse af, at et medlem af GF melder sig til jobbet som kasserer)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være skødeindehaver eller ægtefælle/samlever til skødeindehaver.

Kontingent Vejlaug

Det foreslås, at kontingent bliver forhøjet midlertidigt med 150 kr. årligt ifm. dræningsprojektet.

Da grundejerforeningen fra og med 2024 sandsynligvis skal overtage al vedligeholdelse af Tingodden skal bestyrelsen tage stilling til yderligere forhøjelse af kontingent.

M. v. h.

Knud

Tingodden oversigtsplan, partsfordeeling jan 23NY

Tingodden sommerhusområde beskrivelse, marts 2023

Vedligeholdelse af Vestkyststien.

februar 10, 2023

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2023 besluttet, at fra og med 2024 vil kommunen ikke mere vedligeholde private fællesveje på Holmslands Klit, der indgår i Vestkystruten.

Du kan på Sammenslutningens hjemmeside læse nærmere om behandlingen i Teknik og Miljøudvalget og om Sammenslutningens høringssvar, se: Vestkyststien

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Alle Jeres medlemmer er meget velkomne

februar 6, 2023

Til Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Vattenfall indbyder til Åbent Hus en række dag frem til sommer. Det foregår i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Alle er selvfølgelig velkommen.

Jeg håber, at I har mulighed for at viderebringe informationen, som er vedhæftet som annonce, der bliver indrykket i Ringkøbing-Skjern Dagblad lørdag den 11. februar.

Venlig hilsen/kind regards

Arne Rahbek, Community & Stakeholder Manager Consenting

Vattenfall Vindkraft A/S

Jupitervej 6, DK-6000 Kolding

Telephone:   +45 – 2788 0406

 

 

Tømningskalender 2023.

januar 16, 2023

Her kan du finder svar på hvornår der tømmes skraldespand:

Tømningskalender 2023

 

Ulovlig administration af Naturbeskyttelseslovens § 3!

januar 16, 2023

Fra Sammenslutningens hjemmeside:

§ 3 i LNB – “Sommerhussagen”

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

  • Medlem af Sammenslutningens Bestyrelse.

Stop for vedligeholdelse af Vestkystruten/Vestkyststien

januar 6, 2023

Påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje.

Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. I Sammenslutningens brev står der bl.a.:

Det er vigtigt for at fastholde Vestkystruten som det store aktiv for turismen, at der sker en ensartet og cyklistvenlig vedligeholdelse på alle strækningerne af de private fællesveje, inkl. støvdæmpning! Vi har desværre konstateret, at kommunen i de senere år tilsyneladende ikke har efterlevet den oprindelige målsætning for vedligeholdelse i sommerperioden.

Vi er klar over, at aftalen oprindelig er indgået med Holmslands kommune, der ved kommunalreformen i 2007 indgik i den nye Ringkøbing-Skjern kommune. Det var et grundlæggende princip bag kommunalreformen, at de nye kommuner skulle “vedstå arv og gæld” fra de gamle kommuner. Derfor bør det fortsat være kommunen, som skal forestå vedligeholdelse af Vestkystruten som aftalt i den gamle kommune.”

“Sammenslutningen vil kraftigt opfordre kommunen til fortsat at vedstå aftalerne omkring Vestkystrutens vedligeholdelse på de private fællesveje. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med kommunens politisk ansvarlige udvalg”.

På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse brevet fra Ringkøbing-Skjern Kommune og hele Sammenslutningens høringssvar. Derudover kan du læse om “historikken”. Se: Vestkyststien

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

januar 2, 2023

ALLE MEDLEMMER ØNSKES HERMED ET FORSINKET GODT NYTÅR!

Vi har fra Sammenslutningen modtaget følgende:

Sammenslutningen ønsker alle grundejerforeninger et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2022 – vi ser frem til samarbejdet i 2023.

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt flere gange i Ringkøbing-Skjern Dagblad. De forhold, som har givet anledning til sager er primært anvendelsen af “udhuse” til beboelse, og så naturligvis sagerne om ulovlige byggerier i §3 områder.

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier”. Du kan finde notatet på Sammenslutningens hjemmeside, se: Ulovligt byggeri

I notatet kan du læse om:

  • ulovlige forhold ved et byggeri
  • kommunens forpligtelse
  • lovliggørelse
  • 3 sager.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit/

Bestyrelsen for Aargab Grundejerforening af 1976

Emne: Information til sommerhusejerne

december 19, 2022

Kære sammenslutning

Vil I hjælpe med at distribuere til de grundejerforeninger, der er medlem af Jeres paraplyorganisation. Da vi ikke har og må opbevare mailadresser på personniveau.

Kære sommerhusejer og udlejer Vesterhav Syd

Jeg vil ønske Jer en glædelig jul og et godt nytår

Venlig hilsen/kind regards

Arne Rahbek

Community & Stakeholder Manager

Consenting

Vattenfall Vindkraft A/S

Jupitervej 6

DK-6000 Kolding

Telephone:   +45 – 2788 0406

E-mail: arne.rahbek@vattenfall.com

www.vattenfall.dk

 

Visioner/arbejdsdrøftelse!

november 3, 2022

På bestyrelsesmødet søndag den 23.oktober 2022, drøftede vi emnet:

Visioner/arbejdsdrøftelse

Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere ”brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden.

Så har I/du nogle gode ”input” så send det til:

Aksel Nielsen på mail:

tanddyr@gmail.com (senest den 1.maj 2023), tak.

Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning.

Skulle dette så munde ud i et ønske om, at emnet bliver et fast punkt på vores generalforsamling(er), kan det så vedtages under punkt 5 (Indkomne forslag).

 

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

p.b.v

Kasserer.

 

Årsmøde i Sammenslutningen!

oktober 11, 2022

ÅRSMØDE

afholdes

LØRDAG D. 27. AUGUST 2022 kl. 9.00

Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig

Dagens program:

09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykker

09.30 – 11.00 Årsmøde

11.00 – 12.30 Indlæg efter Årsmødet: Borgmester Hans Østergaard

kommer og giver svar på diverse spørgsmål.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen

Tage Schmidt, formand

Her er referatet – se: Hjemmesiden