Nyheder

Trist nyhed fra Vejlauget:

september 5, 2023

Det drejer sig om den del af Granvej som p.t. ikke er en del af Vejlauget, og som vi har tilbudt optagelse, for en pris af 980 kr. pr. sommerhus (23 stk.)

Det er IKKE let at være frivillig arbejdskraft i en forening!

Hej igen,

Status fredag den 1.september:

Svar:

Ja: 22

Nej: 1

Sidste frist var fredag den 25.august 2023!

Da tilbuddet kræver 100% tilslutning:

ER vi er nødt til at droppe vores tilbud, og betale RSKS-kommune for at foretage et Vejsyn. Udgift for Vejlauget mellem 4 – 6.000 kr. for denne opgave som Kommunen vil opkræve, det er penge vi hellere ville have brugt på vejvedligehold.

Dette Vejsyn ender højst sandsynligt med en kendelse, hvori I så bliver tvungne medlemmer af Vejlauget.

Jeg agter at tage kontakt til RKSK-kommune snarest, og vi må se hvornår kommunen har tid til et Vejsyn.

Alle 23 ejere vil blive indkaldt, selv om det kun er 1 grundejer der siger nej til deltagelse i projektet!

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

NB. De 3 der har indbetalt 980 kr. bedes fremsende et kontonummer til kassereren, så han kan returnere det indbetalt beløb, tak!”

Kontingent 2024

juli 24, 2023

Hej alle,

Som vedtaget på vores Generalforsamling er kontingentet til Grundejerforeningen i 2024, der opkræves primo februar 2024 via mail nedsat til kun:

100 kr.! 

Til gengæld er kontingentet til Vejlauget steget til: 650 kr. for 2024 og det opkræves via Ejendomsskattebilletten!

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

Kasserer

NB. Kun 4 “mangler” at betale for 2023!

Fra Sekretæren:

juni 15, 2023

Til alle medlemmerne,

Hermed opfyldes et ønske fra Generalforsamlingerne til “DE GAMLE SURE MÆND”:

Referater fra vores sidst afholdte bestyrelsesmøder:

Aargab1976.11.06.23

Vejlaug 11.06.2023

                                                             

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB. Ekstra : Her fra de 2 generalforsamlinger: Gen. Aargab 13.05.23 og Gen. Vejlaug 13.05.2023

Fra Generalforsamlingerne: Lørdag den 13.maj 2023.

maj 13, 2023

Referatet: Generalforsamlingsreferater 2023

NOTAT

– om den nærmere adgang til at iværksætte et konkret dræningsprojekt ved Tingodden efter vandløbsoven samt finansering heraf og omkostfordeling

  1. Kort om sagens baggrund

To grundejere ved vejen Tingodden syd for Hvide Sande har indhentet foreløbigt tilbud på etablering af vandafledningsforanstaltninger efter vandløbsloven i området omkring Tingodden med henblik på etablering af en mere effektiv afledning af overfladevand til Ringkøbing Fjord fra området. Vejen Tingodden indgår sammen med en række øvrige veje i Grundejerforeningen Aargab af 1976, der består af i alt ca. 500 grundejere fordelt på ti veje, dækkende et område på ca. 4 km2. I tilknytning til Grundejerforeningen Aagab af 1976 er der etableret et vejlaug[1], hvor alene tre veje, omfattet af grundejerforeningen, er tvungne medlemmer, herunder Tingodden.

Ifm. grundejerforeningens kommende generalforsamling den 13. maj 2023 er der fra initiativkredsen omkring dræningsprojekteringen ved Tingodden bl.a. fremsat forslag til ændring af grundejerforeningens formålsbestemmelse, således at grundejerforeningen kan medfinansiere vejlaugets aktiviteter. Forslaget til vedtægtsændring må anses for foranlediget af ønsket om at sikre en bredere medfinansiering til det konkrete projekt ved Tingodden.

Ifm. initiativet til etablering af nyt vandafledningssystem ved Tingodden er der opstået betydelig uenighed i grundejerforeningen vedr. dels behovet for etablering af vandafledning i området omkring Tingodden og i tilknytning hertil dels nytteværdien for øvrige grundejere og dermed evt. deltagelse i finansieringsbyrden.

  1. Opdrag

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Aargab af 1976 har anmodet om en vurdering af de nærmere betingelser for at iværksætte det konkrete dræningsprojekt efter vandløbsloven i området ved Tingodden, herunder anmodet om en vurdering af,

2.1 hvorvidt et flertal i grundejerforeningen/vejlauget kan foranledige et dræningsprojekt efter vandløbsloven iværksat med bindende juridisk og finansiel virkning også for grundejere, der ikke eller kun i begrænset omfang har nytte af dræningen

2.2 I fald der svares benægende til spm. 2.1. ønskes der svar på, hvorledes og under hvilke forudsætninger grundejerforeningens flertal på anden vis eventuelt kan gennemføre det af flertallet ønskede projekt efter vandløbsloven, herunder belysning af,

 2.3 vandløbslovens betingelser for etablering af ny vandafledningsforantaltning (dræn)

2.4 det juridiske grundlag for finansiering af en ønsket vandafledningsforanstaltning, herunder fordeling af omkostninger

2.5 faktiske og juridiske muligheder for de grundejere, der ikke mener, de har nytte af foranstaltningen og dermed ikke ønsker at deltage i finansieringen af projekteringen for at imødegå dette, herunder i forhold til vandløbsmyndigheden (kommunen) samt taksationskommision m.v.

 3.Sagens nærmere omstændigheder

3.1. Initiativ til vandafledningsprojekt ved Tingodden / essensen i det indhentetede projekteringsforslag

Som anført ovenfor under pkt. 1. har to sommerhusejere ved vejen Tingodden syd for Hvide Sande indhentet foreløbigt tilbud på etablering af vandafledningsforanstaltninger efter vandløbsloven i et større område omkring Tingodden med henblik på etablering af en mere effektiv afledning af overfladevand til Ringkøbing Fjord fra området.

Af det indhentede projektforslag, udarbejdet af det private firma AQUA-DAM[2] fremgår det bl.a., at udarbejdelsen er sket efter anmodning fra de pågældende to grundejere, medlemmer af grundejerforeningen Tingodden, med henvisning til ”ekstreme vandproblemer” i området.

I projekteringsforslaget er der herefter med udgangspunkt i regnvejshændelserne ved årskiftet i 2019/2020 og bl.a. diverse klimapronogser, stedets beliggenhed i forhold til havet, lejlighedsvis reduceret mulighed for at aflede vand til Ringkøbing Fjord pga. høje vandstande i såvel havet som fjorden nærmere anført, hvorledes de afledningsmæssige problemer forventes fremtidigt at blive forværret. De heraf mulige indvirkninger på ejendomspriserne er ligeledes omtalt.

Herudover indeholder indlægget fra AQUA-DAM nærmere forslag til, hvorledes de angivne afledningsproblemer ved Tingodden kan afhjælpes, ligesom der er angivet et finansieringsforslag. Projekteringsforslaget indeholder et oversigtskort, der indeholder en oversigt over de grundejere, der ifølge firmaet vil have nytte af projekteringen, ligesom oversigten angiver betalingsbyrden i forhold til enkelte grundejere, der ønskes omfattet af projekteringen, se hertil nærmere henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Som supplement til det indhentede projektforslag er initiativtagerne i e-mail af 17. januar 2023 til nærmere angivne modtagere fremkommet med en række supplerende bemærkninger til støtte for projekteringen, herunder omkring dels Ringkøbing-Skjern Kommunens angivne opfordringer til dræning, kommunens mulighed for at tvangspålægge visse grundejere medfinaiseringspligt inden for den i projektforslaget angivne interessesfære, jf. bilag 1 og 2, og endelig en opfordring til grundejere om at tilmelde sig projektet frivilligt af solidariske årsager. Den pågældende e-mail udgør bilag 3.

Endelig er der som nævnt ovenfor fra initiativkredsen omkring dræningsprojekteringen ved Tingodden til brug for generalforsamlingen den 13. maj 2023 fremsat forslag til ændring af bl.a. grundejerforeningens formålsbestemmelse, således at grundejerforeningen kan medfinansiere vejlaugets aktiviteter[3]. Forslaget til vedtægtsændring må anses foranlediget af ønsket om at sikre en bredere medfinansiering til det konkrete projekt omkring Tingodden. Der er tilsvarende fremsat forslag om ændring af vejlaugets vedtægter[4].

3.1 Ringkøbing-Skjern Kommunes foreløbige involvering i sagen

Undertegnede har i anledning af sagen haft drøftelser med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er i den forbindelse oplyst, at kommunen i regnvejrperioden i januar 2020 foretog besigtigelser i området, hvor der blev konstateret vand på Tingodden, se fotos der er medtaget som bilag 4. Det er videre oplyst fra kommunens side, at der alene har været uformelle kontakter mellem initiativsagerne og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er på forespørgsel oplyst derfra, at kommunen ikke vil forholde sig projekteringen, førend der måtte foreligge en reel ansøgning og øvrigt ikke vil tages til indtægt for den angivne støtte til projektet, jf. ovenfor.

3.2 Hidtidige iværksatte tiltag for at imødegå oversvømmelse, herunder i det relevante område

Dele af vejstrækningerne på Tingodden hævet for at imødegå oversvømmelser

Det er oplyst fra Grundejerforeningen Aargab af 1976, at foreningen efter regnvejrshændelsen i 2019/2020 henvendte sig til Ringkøbing-Skjern Kommune med anmodning om at medvirke til at etablere værn, der skulle imødegå lignende gentagelser, hvilket kommunen dog afviste. Herefter foranledigede og finansierede vejlauget i februar 2020 via ekstern entreprenør, at de dele af Tingodden, hvor de pågældende oversvømmelser blev konstateret, jf. bilag 3, blev hævet med 40 cm i form af knust beton for at imødegå gentagelser. Af vedlagte kortoversigt, bilag 5, ses de dele af Tingodden, der var berørt af oversvømmelserne i 2019/2020, og hvor der derfor skete hævelse af vejstrækningen, herunder to stikveje til Tingodden, vest og øst for campingpladsen.

Det er oplyst, at der ifm. regnvejshændelserne i 2019/2020 ikke skete vandindtrængning i ejendomme, ligesom der ikker siden har været oversvømmelser i det specifikke område. Heller ikke de betydelige nedbørsmængder i det tidlige forår 2023 har foranlediget oversvømmelse i området.

Forslag om afhjælpning af specifikke problemer på Tingodden   

I forlængelse af regnvejshændelserne i 2019/2020 fremkom der tilpasset forslag fra grundejerforeningen om at renovere nærmere angivne grøfter som alternativ til nedlægning af dræn m.v. omkring de ejendomme på Tingodden, der havde haft problemer med overfladevand med henblik på at optimere vandafledningen. På de grønne markeringer på vedhæftede oversigtskort ses de grøftestrækninger og berørte ejendomme omkring Tingodden, forslaget omfattede, og som vurderedes at ville afhjælpe de specifikke problemer. Oplægget til optimering af vandafledningen indeholdt tillige finansieringsforslag.

Forslaget indeholdt også tiltag, der skulle sikre, at kommunen håndhævede de forpligtelser, der påhvilede den nærliggende campingplads til at sørge for afledning af egen spildevand/sørge for oprensning, således at der blev passageadgang for nærmere angivne ejendomme til at aflede overfladevand. Det tilpassede forslag om renovering af nærmere angivne grøfter omkring Tingodden udgør sagens bilag 6, se herunder oversigtskort med fed grøn markering, der angiver de grøfter i området, der blev foreslået renoveret.

Der er tillige fremkommet oplysninger, hvorefter alene 11 grundejere ved Tingodden vuderes at have nytte af den foreslåede projektering (bilag 1), jf. bilag 7 hvor disse grunde er markeret med cirkel.

3.3 Nærmere om områdets karakter

Det område, der ifølge projektforslaget, jf. bilag 1 og 2, skal rørlægges, er såkaldt § 3-område, dvs. der er tale om særlige beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven, hvor der som udgangspunkt gælder et forbud mod at foretage tilstandsændringer. I det berørte projektomdråde drejer det sig bl.a. om beskyttede vådområder[5]. Det må forventes at være særligt vanskeligt at opnå dispenstion til at fortage tilstandsændringer i denne kategori § 3-natur. Der henvises nærmere til oversigt over beskyttet § 3-natur omkring Tingodden, bilag 8.

4. Retsgrundlag       

4.1. Krav om forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden

Det følger af vandløbslovens § 21, stk. 1, at nye vandløb[6], herunder til afledning af overfladevand, kun må anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Eventuel etablering af vandløbet (vandafledningsanlægget) forudsætter således forudgående tilladelse af den relevante vandløbsmyndighed, som konkret er Ringkøbing-Skjern kommune, jf. lovens § 7.

4.1. De nærmere betingelser for vandmyndighedens afgørelse om etablering af nyt vandløb (vandafledning)

Vandmyndighedens eventuelle afgørelse om etablering af nyt vandløb (dræn) og etablering af nye vandløb til eksempelvis afledning af overfladevand forudsætter tilstedeværelsen af en en række betingelser, ligesom der knytter sig en række forudgående processulle krav, herunder høringsregler m.v.

4.2. Grundlaget for (det aktuelle behov) evt. kommunal afgørelse om etablering af vandafledning/dræn skal være dokumenteret og fuldt ud belyst

Krav om fuld belysning hos vandsløbsmyndigheden af behovet for evt. etablering af vandafledning (dræn)/ omfanget heraf

Den grundlæggende forudsætning for, at vandmyndigheden kan træffe afgørelse af etablering af nyt vandløb til afledning af overfladevand er, at der er et dokumenteret behov herfor.

Dvs. der skal påvises et konkret behov f.eks. i form af tidligere ødelæggelser pga. oversvømmelser eller andre konkrete forhold, der kan sandsynliggøre et behov, særlig udsat beliggenhed o.lign[7].

Der følger af det almindelige forvaltningsretlige officialprincip, at det er vandsløbsmyndigheden, der har ansvaret for, at beslutningsgrundlaget i sidste ende er tilstrækkeligt belyst, således at der kan træffes en korrekt afgørelse om henholdsvis etablering henholdsvis afslag herpå.

Da der principielt er tale om en ansøgningssag påhviler det imidlertid indledningvis de grundejere, der måtte ønske etablering af det pågælende vandløb (dræn) at fremkomme med en række oplysninger til vandløbsmyndigheden. I bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. er der fastsat nærmere regler om indholdet af det forslag til projekt, der skal indgives.

Det følger således af bekendtgørelsens § 12, jf. § 3, at et projektforslag skal indholde en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet, fornødne oversigtskort og detailplaner, oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet samt et overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse[8] og endelig en tidsplan for arbejdets udførelse.

Vandløbsmyndigheden kan ikke uden videre lægge disse oplysninger til grund, men vil skulle supplere og kontrollere grundlaget for disse oplysninger og behovet for en eventuel afgørelse om etablering af et nyt vandløb (dræn), jf. herved også bekendtgørelsens § 12, stk. 2, hvorefter vandløbsmyndigheden kan indhente yderligere oplysninger, som har betydning for vurderingen af projektet. Heri refereres reelt til det nævnte officialprincipt[9]  – altså myndighedens pligt til at sikre tilstedeværelse af et så tilstrækkeligt afgørelsesgrundlag, at der er grundlag for at træffe en indholdsmæssigt rigtig afgørelse. Bekendtgørelsens § 12, stk. 2, skal altså læses således, at der skal indhentes yderligere oplysninger, såfremt der foruden disse oplysninger, vil være risiko for at træffe en forkert afgørelse. Der vil være særlig anledning til at oplyse sagen grundigt, såfremt der ikke er enighed blandt de berørte grundejere omkring behovet for etableringen. Ifm. undersøgelserne skal myndigheden også afsøge, om et evt. afhjælpningsbehov kan ske på anden vis.

Afsøgning og undersøgelse af evt. kolliderende lovgivning

En tilstrækkelig undersøgelse af sagen – det vil sige iaggtaglse af officialprincippet – indbefatter ud over det isolerede behov selve afledningsforanstaltningen også undersøgelser af evt. kolligerede interesser efter anden lovgivning, og vandløbsmyndigheden skal derfor efter § bekendtgørelsens § 14 indhente udtalelser fra interesserede myndigheder m.v., ligesom det følger af vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i bl.a. naturbeskyttelsesloven, og habitatsbekendtgørelsen[10] (særligt beskyttede dyrearter m.v.) først kan meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser, jf. bekendtgørelsens § 19.

4.3. Særlig høringsrunde – understøttelse af sagens oplysning

Hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af indhentede udtalelser omkring evt. koliderende lovgivning hos øvrige myndigheder m.v[11] fortsat finder, at sagen bør fremmes, skal denne offentliggøre en meddelelse om projektet. Meddelelsen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og oplysning om, at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Vandløbsmyndigheden kan som led i sagens oplysning bestemme, at der skal holdes møde om sagen, der kan være offentligt. Offentligt møde indkaldes med mindst 4 ugers varsel, hvor der fremlægges materiale til belysning af sagen efter vandløbsmyndighedens nærmere bestemmelse. Indtil 4 uger efter mødet kan der fremsættes indsigelser, jf. nærmere bekendtgørelsens § 16.

Den særlige høringsproces har til formål at sikre en særlig indgående belysning af grundlaget for vandløbsmyndighedens evt. afgørelse om etablering af afledningsforanstatningen, herunder selve behovet, men også om der måtte væsentlige, øvrige modstridende interesser, der taler imod projekteringen.

Ud over den særlige høringsproces, der følger af bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v., gælder forvaltningslovens parthøringsregler – dvs. grundejere og evt. andre, der i særlig grad måtte kunne blive berørt negativt, f.eks. økonomisk af en afgørelse om etablering af vandafledningsforanstaltningen skal høres særskilt og indivduelt af vandløbsmyndigheden.

4.4. Særligt vedr. finansiering og udgiftsfordeling ved projektering af nye vandløb (dræn)

De grundejere, der ønsker anlægget udført samt de grundejere, der frivilligt ønsker at benytte det skal finansiere dette som udgangspunkt

Udgangspunktet efter vandløbslovens § 22, stk. 1, er, at udgifterne ved anlæg af nye vandløb skal afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det, jf. også lovens § 24, stk. 1, hvorefter udgifterne i forbindelse med foranstaltningerne skal afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne.

Det følger videre af vandløbslovens § 22, stk. 2, at vandløbsmyndigheden skal forsøge at opnå forlig om fordeling om omkostningerne mellem de berørte.

Det forligsmæssig oplæg skal tage udgangspunkt i en fordeling af ugifterne mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom, jf. lovens § 21, stk 1. Det er tilsvarende dette nyttekrierium, der anvendes af taksationsmyndighederne ved eventuel uenighed omkring fordelingen af omkostningerne.

Nærmere om nyttekriteriet

I fald vandløbsmyndigheden har fastlået et behov for etablering af den pågældende forstaltning og omfang, jf. ovenfor om denne forudgående forudsætning, viser praksis, at der oprereres med et forholdsvis bredt nyttebegreb.

Nytten kan således komme til udtryk bla. ved tidligere oversvømmelser i området, der ikke kan aftages af eventuelt ekisterende vandafledningssystemer. Det er ikke en betingelse, at den enkelte ejendom har været udsat for oversvømmelse, idet nytte også kan forekomme i form af, at oversvømmelse af veje og fællesarealer kan undgås, samt at virkningen af eventuelle dræn vil forbedres. Praksis viser dog også, at der er ejendomme, der helt fritages grundet fraværet af nytte.

I relation til nyttevurderingen skal der tages hensyn de individuelle forhold på den enkelte ejendom, herunder om ejendommen er højt eller lavt beliggende på grunden, om denne er opført med høj eller lav sokkel og andre individuelle forhold. Der er alene hjemmel til at ”pålægge” fordeling ud fra nytteprincippet – og ikke efter et  solidaritetsprincip – dette vil være uhjemlet.

4.5. Mulighed for prøvelse af de det økonomiske spørgsmål/fordeling

Vandløbsmyndigheden skal parallelt med evt. afgørelse efter vandløbsloven om vandafledningsprojektet træffe afgørelse om fordeling af udgifter (søge at tilvejebringe forlig).

Såfremt den forligsmæssige fordeling, som vandløbsmyndigheden lægger op til, ikke kan tiltrædes af en eller flere grundejere, kan disse forlange[12] spørgsmålet indbragt for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje §§ 105 og 106,[13] jf. herved vandløbslovens § 22, stk. 2, jf. § 24, stk. 3.

Taksationskommissionens kendelse kan efterfølgende indbringes overtaksationskommissionen, jf. vejlovens § 116[14].

  1. Vurdering og konklusion

Ad spm. 2.1.

Kan et flertal i grundforejerforeningen/vejlauget foranledige et dræningsprojekt efter vandløbsloven iværksat med bindende juridisk og finansiel virkning også for grundejere, der ikke eller kun i begrænset omfang har nytte af dræningen

Svar: Nej

Det følger således af reglerne i vandsløbslovens § 22 og § 24, og det heri forudsatte krav om vandsløbsmyndighedens forpligtelse til at fremkomme med forliggsmæssigt oplæg omkring omkostningsfordelingen, at den enkelte grundejer, der ikke finder finder, at det pågældende projekt er til nytte for dennes ejendom, kan indbringe spørgsmålet for den uafhængige klageinstans, taksationskommisionen. Det er tilstrækkeligt til at udløse taksationsbehandling, at en enkelt grundejer ikke kan acceptere projektet eller er uenig i oplægget til omkostningsfordeling. Baggrunden for denne vetoret skal ses i lyset af retssikkerhedsmæssige betragtninger – og sammenhæng med, at der er reelt er tale om ekspropriation i forhold til den enkelte grundejer, såfremt en grundejer tvangsmæssigt skal pålignes en medfinanseringspligt.

Ad spm. 2.2.

Hvordan og under hvilke forudsætninger grundejerforeningens/vejlaugets flertal på anden vis eventuelt kan gennemføre det af flertallet ønskede projekt efter vandløbsloven

Svar: 

Evt. flertal af de på generalforsamlingen deltagende grundejere kan vælge at vedtage at indsende projektforslag i overensstemmelse med bilag 1 og 2. Projektforslaget skal være ledsaget af de oplysninger m.v., der er angivet i § 12, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v., jf. også ovenfor under pkt. 4.2.

En faktisk anmodnig fra et flertal af foreningens/laugets medlemmer vil dog straks udløse vandmyndighedens undersøgelsesforpligtelse, herunder forudsætte indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af bl.a. behov og eventuel omfang heraf, og om der overhovedet er grundlag for at fremme processen, jf. herved bl.a. kravet om forudgående belysning af eventuelle kolliderende lovgivningsmæsige interesser, jf. også straks nedenfor.

Ad spm. 2.3.

Vandløbslovens betingelser for etablering af nyt vandafledningsforantaltning (dræn)

Svar:

Der skal være et dokumenteret behov for, at loven kan finde anvendelse – at projektet i det hele taget kan iværksættes – i modsat fald kan vandløbsmyndigheden ikke give tilladelse til etableringen.

Forudsætningen for, at vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om etablering af en  vandafledningsforanstaltning som det, der lægges op til i bilag 1 og 2, er grundlæggende, at der er et konkret behov herfor – og også et behov for afhjælpning af det pågældende omfang.

Dette behov påhviler det vandløbsmyndigheden at undersøge indgående og dokumentere, hvorved bemærkes, at bilag 1-2 må betragtes som et partsindlæg fra den/de grundejere, der særligt måtte ønske det pågældende projekt/have interese heri. Vandmyndigheden skal således af egen drift undersøge grundlaget, herunder navnlig nødvendigheden af projekteringen.

På baggrund af de tilvejebragte oplysninger må det anses for tvivlsomt, om der er behov for en løsning af det pågældede omfang. Således var der efter det oplyste ingen skader på fast ejendom ifm. hændelserne i 2019/2020, ligesom der ikke siden har været oversvømmelser. I den forbindelse bemærkes også, at der allerede i februar 2020 blev truffet forantaltninger på de særligt berørte vejstrækninger til imødegåelse af gentagelser.

Hertil kommer, at vandløbsmyndigheden ikke må igangsætte processen, såfremt det allerede på baggrund af de indledende undersøgelser må lægges til grund, at der kan ske afhjælpning det problem, der måtte være, ved mindre indgribende foranstaltninger, jf. eksempelvis det tidligere frembragte forslag om forbedringer af specifikke grøfter i det pågældende område.

Ad. spm. 2.4.

Det juridiske grundlag for finansiering af en ønsket vandafledningsforanstaltning, herunder fordeling af omkostninger

Svar:

Udgangspunktet efter vandløbsloven er, at de grundejere, der ønsker anlægget udført samt de grundejere, der frivilligt ønsker at benytte det, skal finansiere dette.

Fordelingen af finansieringsbyrden sker via det såkaldte nyttekriterie – uanset om fordelingen sker  via vandløbsmyndigheden (forligsmæssigt oplæg) eller hvor taksationskommissionen måtte skulle fastlægge dette.   Fastlæggelse af nytten for den enkelte grundejer, vil ske ud fra en vurdering af den forholdsmæssige nytte, der måtte være for den enkelte grundejer, om overhovedet nogen. Der knytter sig et betydeligt og jævnligt vanskeligt skøn ifm. fastsættelse af nytten for den enkelte grundejere. I fald, der er fastslået et behov for foranstaltningen viser praksis, at der oprereres med et forholdsvis bredt nyttebegreb, hvorved dog skal bemærkes, at der også er praksis, der viser, grundejere, der slet ikke har nytte af projekteringen, er blevet fritaget for at deltage i finansieringen.

De indledende og grundige undersøgelser fra vandmyndighedens side om behov og omfang er således uhyre væsentlige, idet konstateringerne ifm. hermed danner grundlag for den videre proces (realitetsbehandlingen) og for den forslåede omkostningsfordeling.

Ad. spm. 2.5.

Hvilke faktiske og juridiske muligheder har de grundejere, der ikke mener, de har nytte af foranstaltningen og dermed ikke ønsker at deltage i finansieringen af projekteringen for at imødegå dette, herunder i forhold til vandløbsmyndigheden (kommunen) samt taksationskommission.

Svar:

Allerede ifm. vandløbsmyndighedens indledende undersøgelser af grundlaget for projekteringen – inden der er truffet beslutning om at fremme dette (realitetsbehandle forslaget og igangsætte den egentlige proces /og udsende i offentlig høring) – har de grundejere (grundejerforeningen) mulighed for at imødegå projekteringen, herunder ved at bibringe vandløbsmyndigheden oplysninger om grundlaget og problematisere dette, herunder såvel behov som det. evt. omfang af dette, jf. ovenfor om de fremkomne oplysninger, hvorefter problemet, i det omfang, der fortsat er problemer, er stedspecifik og alene berører ca. 11 grundejere. I den forbindelse vil det også være relevant at fremføre allerede iværksatte tiltag samt fremkomme med alternative og mindre vidtgående forslag til afhjælpning. Tilsvarende bør der også peges på, hvor de evt. problemer stammer fra, jf. problematikken omkring campingpladsen.

I fald vandsløbsmyndigheden desuagtet måtte vælge at fremme processen og foranledige offentlig høring m.v., har de grundejere, der måtte være uenige i oplægget, herunder finansiering, mulighed for at imødegå dette via begrundede indsigelser.

Fastholdes projekteringen og oplægget til finansiering kan udgiftsfordelingen indbringes af de berørte grundejere for taksationskommissionen. Afgørelsen derfra om omkostningsfordelingen kan efterfølgende indbringes for overtaksationskommissionen.

Det bemærkes, at behandlingen hos taksationskommissionen finansieres af vandløbsmyndigheden og staten.

De i e-mailen af 13. januar 2023 indeholdte oplysninger herom, er således ikke korrekte.

6. Anbefalinger

Det anbefales, at grundejerforeningen i første omgang  – ved evt. indsendelse af projektforslaget fra flertallet side til vandløbsmyndigheden – allerede under den indledende proces – i videst mulige omfang søger at imødegå grundlaget, herunder ved dels at bibringe myndigheden oplysninger om og relevant viden om problemets reelle omfang og dermed behovet for foranstaltningen. Tilsvarende bør foreningen også bruge områdets beskyttede status efter naturbeskyttelseslovens § 3, til aktivt at søge at bremse projekteringen

7. Bilagsoversigt

Bilag 1 – Projektforslag fra AQUA-DAM vedr. etablering af vandafledingsforantaltninger ved Tingodden

Bilag 2 – Oversigtkort og oplæg til finanseringsfordelign fra AQUA-DAM i tilknytning til projektforslag

Bilag 3 – E-mail af 17. januar 2023 fra initiativtager

Bilag 4 – RKSK foto ifm. regnvejrshændelser januar 2020

Bilag 5 – Vejstykke på Tingodden hævet februar 2020

Bilag 6 – Tilpasset forslag januar 2020 om renovering af grøfter m.v. Tingodden

Bilag 7 – Kortoversigt over de ejendomme, der vurderes at have nytte af den foreslåede projektering, jf. bilag 1 og 2

Bilag 8 – Oversigt over beskyttet natur ved Tingodden

 

[1]Grundejerforeningen Årgab af 1976´s vejlaug.

[2]Endelig udgave blev udarbejdet i marts 2023.

[3]Forslaget til ændring af grundejerforeningens formålsbestemmelse § 3, lyder (forslag til tilføjelse markeret med fed kursiv):

 

”At varetage medlemmernes fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og private og statslige virksomheder. At foranledige at stier / stiger til havet etableres og vedligeholdes. At yde lån til Vejlauget med henblik på at opfylde Vejlaugets formålsbestemmelse. At der skabes et godt miljø for sommerhusejere, samt at vi arbejder for at beskytte naturen.”

 [4]Forslaget til ændring af vejlauget formålsbestemmelse i §2:

”Vejlaugets formål er med relevante/hensigtsmæssige midler, fx grus og afvanding at vedligeholde Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg og de andre tilsluttede veje, så de altid fremtræder i en vedligeholdt stand. B.la. etablerer og vedligeholder Vejlauget nødvendige vejunderføringer, dog finansieres vejunderføringer i private indkørsler kun med 50%.”

[5]Ifølge naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring af tilstanden af vandløb, der er udpeget som beskyttede, eller af naturlige søer over 100 m².

 [6]Jf. også § 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

 [7]Det følger af de forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at en forvaltnignsmyndighed, herunder også vandløbsmyndigheden i det omfang, den har flere muligheder for at opnå de offentligretlige mål, skal benytte det middel, der er mindst indgribende. Dvs. der må alene benyttes de redskaber, der er tilstrækkelige til at tilgodese de/det pågældende behov. F.eks. kan der ikke træffes afgørelse om iværksættelse af større afledningsforanstaltninger efter vandløbsloven, såfremt der er tale om et isoleret og afgrænset oversvømmelsesproblem, og dette kan afhjælpes på mindre indgribende vis. Proportionalitetsvurderingen indebærer tillige, at omkostningerne ved etableringen skal stå i rimeligt forhold til de fordele, reguleringen/etableringen måtte medføre.

 [8]Se særligt vedr. de økonomiske spørgsmål nedenfor under pkt. 4.3.

 [9]Princippet har lovsvniveau.

 [10]Bekendtgørelse  nr. 2091 af 12. november 2021.

[11]Evt. høring af kommunen som varetager af øvrig lovgivning.

[12]Kravet om indbringelse af det økonomiske spørgsmål for taksationskommissionen skal fremsættes over for vandløbsmyndigheden  inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne.

[13]Behandlingen ved taksationsmyndighederne finder sted efter bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118 og 122 i lov om offentlige veje. Henvisningen til lov om offentlige veje indebærer bl.a., at taksationsmyndighedernes udgifter ved behandling af sagerne afholdes af vandløbsmyndigheden – bortset fra vederlag til formænd og sekretærer, der afholdes af staten

[14]Overtaksationskommisionens afgørelse kan indbringes for domstolene.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

maj 10, 2023

Sammenslutningen er af den opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune løber fra sin forpligtelse til at vedligeholde Vestkyststien.

Se Sammenslutningens brev til Ringkøbing-Skjern Kommune her: Vestkyststien.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Forslag til generalforsamlingen d. 13.5.2023 fra Knud Kølbæk.

marts 19, 2023

Jeg har tidligere sendt forslag vedr. Pkt. 5.2 og sender det hermed igen med en lille udvidelse:(samarbejde/åbenhed)

Visioner/arbejdsdrøftelser: “Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere “brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden. Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning” 

Som der står nævnt ovenfor, vil jeg umiddelbart efter/i forlængelse af formandens beretning komme med et oplæg til drøftelse om emner som samarbejde, troværdighed, loyalitet, åbenhed m.m. da jeg mener disse begreber er essentielle ifm. bestyrelsesarbejde og kommunikation mellem bestyrelse og øvrige medlemmer i grundejerforeningen.

Da der er lang tid til tidsfristen for forslag, går jeg ud fra, at jeg indtil videre er den eneste, som har et forslag. Jeg beder derfor som anført, om at få ordet umiddelbart efter formandens beretning.

Vil formanden bekræfte modtagelsen af mit forslag, samt at ovenstående bliver bekendtgjort for grundejerforeningens medlemmer.

Kort gennemgang af dræningsprojektet , jf. vedhæftede.

Hermed følgende forslag til vedtægtsændringer

Grundejerforeningen:

Til § 3 formål tilføjes det med rødt markerede:

At varetage medlemmernes fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og private og statslige virksomheder. At foranledige at stier / stiger til havet etableres og vedligeholdes. At yde lån til Vejlauget med henblik på at opfylde Vejlaugets formålsbestemmelser. At der skabes et godt miljø for sommerhusejere, samt at vi arbejder for at beskytte naturen.

Vejlauget:

§ 2 formål (Sidste sætning i nuværende vedtægter slettes, såfremt kommunen ikke længere deltager i vedligeholdelse af Tingodden).

Vejlaugets formål er med relevante/hensigtsmæssige midler, fx grus og afvanding at vedligeholde Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg og de andre tilsluttede veje, så de altid fremtræder i en vedligeholdt stand. Bla. etablerer og vedligeholder Vejlauget nødvendige vejunderføringer, dog finansieres vejunderføringer i private indkørsler kun med 50%.

Forslag om overførsel af penge fra GF til Vejlauget

Under betingelse af vedtagelse af lån fra GF til Vejlauget foreslår vi, at når tid er, overføres 250.000 – 300.000 kr. fra GF til Vejlauget. Lånet tilbagebetales over 10 år med en rente på ca. 3 % p. a. Årlig ydelse ved lån på 300.000 kr. er 35.169 kr.

Ikke bindende/vejledende afstemning

Der foretages en ikke bindende/vejledende afstemning om vedhæftede forslag til finansiering af dræningsprojektet.

Bemærk at tallene er foreløbige, da inflation, priser m. m. varierer meget i disse tider.

Vedtægtsændring Grundejerforeningen

§ 4 stk. 6 ændres, til: (Bemærk at nedenstående ændring er under betingelse af, at et medlem af GF melder sig til jobbet som kasserer)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være skødeindehaver eller ægtefælle/samlever til skødeindehaver.

Kontingent Vejlaug

Det foreslås, at kontingent bliver forhøjet midlertidigt med 150 kr. årligt ifm. dræningsprojektet.

Da grundejerforeningen fra og med 2024 sandsynligvis skal overtage al vedligeholdelse af Tingodden skal bestyrelsen tage stilling til yderligere forhøjelse af kontingent.

M. v. h.

Knud

Tingodden oversigtsplan, partsfordeeling jan 23NY

Tingodden sommerhusområde beskrivelse, marts 2023

Tømningskalender 2023.

januar 16, 2023

Her kan du finder svar på hvornår der tømmes skraldespand:

Tømningskalender 2023

 

Ulovlig administration af Naturbeskyttelseslovens § 3!

januar 16, 2023

Fra Sammenslutningens hjemmeside:

§ 3 i LNB – “Sommerhussagen”

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

  • Medlem af Sammenslutningens Bestyrelse.

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

januar 2, 2023

ALLE MEDLEMMER ØNSKES HERMED ET FORSINKET GODT NYTÅR!

Vi har fra Sammenslutningen modtaget følgende:

Sammenslutningen ønsker alle grundejerforeninger et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2022 – vi ser frem til samarbejdet i 2023.

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt flere gange i Ringkøbing-Skjern Dagblad. De forhold, som har givet anledning til sager er primært anvendelsen af “udhuse” til beboelse, og så naturligvis sagerne om ulovlige byggerier i §3 områder.

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier”. Du kan finde notatet på Sammenslutningens hjemmeside, se: Ulovligt byggeri

I notatet kan du læse om:

  • ulovlige forhold ved et byggeri
  • kommunens forpligtelse
  • lovliggørelse
  • 3 sager.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit/

Bestyrelsen for Aargab Grundejerforening af 1976

Sommerhuskloakering!

august 27, 2022

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

SOMMERHUSKLOAKERING

I RINGKØBING-SKJERN

KOMMUNE

se HER: Plan